Ajudes a l’IBI i tractament de residus per a jubilats i pensionistes

Compartir:

L’ajuntament d’Alginet ha aprovat les ajudes econòmiques per a persones jubilades i pensionistes, amb la finalitat d’atendre les despeses associades a l’habitatge i al pagament de la taxa de tractament i eliminació de residus. Aquestes ajudes substitueixen les anteriors ajudes.
A qui va destinada aquesta ajuda?
Aquesta ajuda va destinada a persones jubilades, pensionistes i similars que complisquen uns requisits. Si ja les tenien concedides S’HAN DE SOL·LICITAR DE NOU.

Quins requisits s’han de complir?
Podran sol·licitar les ajudes convocades aquelles persones que tinguen la condició de persones jubilades, pensionistes o una altra condició similar i en les quals concórreguen les següents condicions:
A) Que el valor cadastral de l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajuda no siga superior en el vigent exercici a 90.000 €.
B) Que el beneficiari no siga titular o cotitular d’un altre bé immoble a Espanya, diferent d’aquell per al qual se sol·licita l’ajuda. S’exclouen trasters i places de garatge.
C) Que el beneficiari estiga empadronat almenys un any a l’habitatge respecte del qual es pretén obtindre l’ajuda. Per a acreditar-ho, s’ha d’aportar certificat d’empadronament.
D) Que el beneficiari siga titular o cotitular de l’habitatge i que aquesta titularitat figure en cadastre.
E) Que el beneficiari es trobe al corrent de pagament amb la
Seguretat Social, la Hisenda Pública Estatal i l’Ajuntament.

Quins documents s’han de presentar?
A. Certificat d’empadronament de l’habitatge respecte a les despeses del qual se sol·licita l’ajuda.
B. Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual s’aprova la condició de persona jubilada, pensionista o un altre document que justifique la condició similar.
C. Fotocòpia de Document Nacional d’Identitat (DNI).
D. Justificant de pagament de la taxa de tractament de residus de l’exercici en curs de la Diputació de València.
E. Justificant del pagament de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici en curs, relatiu a l’immoble per a les despeses del qual se sol·licita l’ajuda i en què figure com a contribuent el beneficiari.
F. Número de compte bancari per al cobrament de l’ajuda.
G. Declaració responsable de compliment de requisits

En quin termini s’ha de presentar?
Des del 15 de juny fins al 2 de setembre.

Quin és l’import de l’ajuda?
L’ajuda serà de 32 €, si han procedit al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, més l’import íntegre de la taxa de tractament de residus de la Diputació de València.