Actuacions contra el control de plagues

Compartir:

Operaris qualificats han portat a terme les actuacions establertes dins del contracte de Control de plagues on s’han portat a terme tasques de desinsectació i desratització de la xarxa de sanejament municipal, així com els avisos que han transmés els veïnsa l’Ajuntament.

Els tractaments realitzats s’han basat en l’aplicació de formulats biocides per a paneroles i la col·locació d’esquers per a control de rates als registres dels pous de la xarxa de clavegueram.