El Consell aprova el decret llei que estableix el règim sancionador contra l’incompliment de mesures de prevenció enfront de la COVID-19

Compartir:

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, insisteix que «es tracta d’assegurar el ple cumpliment de les mesures de prevenció i contenció»

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo ha comentat que «la finalitat és dissuasiva i volem que la ciutadania i els locals coneguen les infraccions per a evitar que es produïsquen»

Sancions:Les sancions es divideixen en tres grups: lleus, greus i molt greus.

Infraccions lleus: susceptibles de ser sancionades amb multes d’entre 60 i 600 euros les següents accions:

1. Incomplir l’obligació de l’ús de mascareta o l’ús inadequat d’aquesta, si bé està infracció només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.
2. Per part dels establiments públics, l’obviar l’obligació d’informar els clients sobre l’aforament del local, la distància mínima interpersonal o l’ús de mascareta.
3. Incomplir les mesures generals d’higiene i prevenció en locals públics o privats quan no supose risc de contagi o el risc afecte a menys de 15 persones.
4. La vulneració de la quarantena per part d’aquelles persones que no hagen donat positiu en Covid-19, però que siguen contactes directes d’un malalt confinat.
5. Infringir una ordre general de confinament.

Infracció greu i penada amb multes d’entre 601 a 30.000 euros, vulnerar:

1. Els límits d’aforament en els establiments públics quan no siga falta lleu o molt greu.
2. La prohibició d’organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte privat o públic que impliquen una aglomeració o en els quals es dificulte l’adopció de les mesures sanitàries.
3. El manteniment de la distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al públic i terrasses a l’aire lliure.
4. Les mesures d’higiene i l’obligació de neteja i desinfecció dels accessos del recinte i localitats on se sent el públic.
5. La prohibició d’usar espais de l’establiment per a activitats no permeses.
6. Les mesures d’higiene per a qualsevol mena d’establiment quan supose risc de contagi o afecte a més de 15 persones.
7. L’aïllament domiciliari que han de guardar els qui hagen donat positiu en COVID-19.

En les sancions greus també es contempla la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

Infraccions molt greus i que poden implicar una multa d’entre 30.001 a 60.000 euros són les següents:

1. No respectar els límits d’aforament, així com les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan supose un greu risc que afecte a més de 150 persones.
2. Sobrepassar l’aforament de l’establiment si en ell es troben presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.
3. Organitzar reunions o festes, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració que impedisca l’adopció de les mesures sanitàries o es troben presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.
4. Impedir la inspecció per part dels agents de l’autoritat o funcionaris, així com la negativa a col·laborar amb ells.
5. Incomplir l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.
6. Vulnerar de forma reiterada el deure d’aïllament domiciliari per part de persones que hagen donat positiu en COVID-19.

Per a les sancions molt greus, el decret llei també preveu la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de tres anys i, de forma acumulada, fins a un màxim de 10.

Font: Generalitat Valenciana