Ús obligatori de mascareta

Compartir:

Hui dimecres, dia 20 de maig, ha eixit publicat al BOE la ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.

A l’efecte del que es disposa en la present ordre, s’entendrà complida l’obligació a què es refereix l’apartat anterior mitjançant l’ús de qualsevol mena de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca. S’observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

L’ús és obligat per a tots els ciutadans majors de 6 anys excepte per a persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara, persones en les quals l’ús de mascareta resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, o en el desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulte incompatible l’ús de la mascareta.

És obligatiori l’ús de la màscareta en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.